Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAXFLY

1.Przedmiot

 1. Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego Maxfly, składania zamówień dotyczących Produktów, dostarczania i zapłaty ceny za Produkty, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Konsumentów do odstąpienia od Zamówień Produktów.

2.Definicje

 1. 4Extreme Piotr Makowski Przylesie 27.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Rejestracja– proces zakładania przez Klienta konta w Serwisie, zawierającego dane Klienta, służące do jego identyfikacji w Serwisie oraz składania i realizacji Zamówień;
 5. Produkty – towary oferowane przez Maxfly w Serwisie;
 6. Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Maxfly, dostępny pod adresem www.tunel.aero;
 7. Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów na odległość;
 8. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 9. >Zamówienie – zamówienie Produktu dokonane przez Klienta w Serwisie.

3.Rejestracja

 1. W celu przeglądania oferty Serwisu nie jest konieczna Rejestracja. Dokonywanie zakupów w Serwisie wymaga Rejestracji, której można dokonać wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie uczymylatać.pl
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w formularzu w celu potwierdzenia Rejestracji. W wiadomości e-mail Klient otrzyma dane rejestracyjne (login oraz hasło dostępu do konta), uprawniające do zalogowania się do konta. Pierwsze zalogowanie się do konta jest równoznaczne z jego aktywowaniem. W razie utraty loginu lub hasła dostępu do konta, Klient może skorzystać z procedury ich odzyskiwania, klikając naodpowiednie pola dostępne w Serwisie.
 3. Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 4. Klient powinien zachować w tajemnicy i odpowiednio chronić login i hasło.
 5. W zakresie dopuszczonym przez prawo Maxfly nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych oraz za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.

4.Zamawianie Produktów, cena, metody płatności, warunki rezerwacji i terminy

 1. Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien zalogować się do swojego konta w Serwisie i dokonać wyboru Produktu lub Produktów. Opcjonalnie, Klient może wskazać dodatkowe życzenia w trakcie składania Zamówienia, zgodnie z dostępnymi w Serwisie możliwościami, w szczególności inne miejsce dostawy niż miejsce zamieszkania lub siedziba Klienta, zgłoszenie woli otrzymania faktury itp.
 3. Zamówienie zostaje złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 4. Płatność za Produkty jest możliwa za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazane konto.
 5. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności za Produkt, Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany na koncie Klienta, zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Maxfly dotycząca zakupu Produktu zostaje zawarta na czas oznaczony wykonania przez Strony obowiązków wynikających z umowy. Umowa może być rozwiązana w trybie i na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, kodeksu cywilnego i Ustawy.
 7. Przedmiotem umowy sprzedaży w Serwisie są Produkty, których główne cechy są podane w Serwisie. Ceny Produktów wskazane w Serwisie zawierają podatek VAT bądź są podane w kwocie netto i brutto, w złotych polskich. Przed złożeniem Zamówienia, w Serwisie widoczne są również koszty dostawy Produktu, a po wyborze przez Klienta opcji dostawy Klient jest informowany i akceptuje ostateczną sumę do zapłaty, na którą składa się cena brutto za Produkt i koszt dostawy.
 8. Realizacja zakupionego biletu możliwa jest po wcześniejszej rezerwacji terminu. Terminy udostępnia organizator. Terminarz dostępny pod linkiem: https://tunel.aero/lokalizacja. Podczas lotów mogą być robione zdjęcia oraz nagrania na użytek marketingowy firmy. Filmy z lotów realizowanych podczas rezerwacji dostępne są na www.tunel.aero w zakładce “filmy” i przechowywane są 3 miesiące, po tym czasie zostają usuwane (jeśli nie wyrażasz zgody na filmowanie lub fotografowanie, prosimy o informacje mail a Twój film lub zdjęcie zostanie usunięte z naszej witryny). Filmy są nagrywane gratis.
  Terminy na sezon 2024:
  Bydgoszcz od 01.05 do 30.09  Gdańsk od 14.02
  Poznań Planowane uruchomienie 01.11.2024. Bilety zakupione w przedsprzedaży możliwe do zrealizowania będą w wyznaczonych terminach przez organizatora. Pozostałe pakiety znajdujące się w ofercie sprzedaży również będą honorowane w lokalizacji – Poznań.
 9. Nie stawienie się w zarezerwowanym terminie skutkuje utratą ważności vouchera z możliwością ponownego odblokowania na okres 3 miesięcy za pośrednictwem wniesienia opłaty.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przełożenia terminu lotów o czym stosownie poinformuje klienta za pośrednictwem poczty mail lub telefonu.
 11. Bilety ze specjalnych akcji promocyjnych opisane daną lokalizacją miasta do wykorzystania są dostępne do realizacji tylko w tym mieście, pozostałe bilety bez informacji o mieście realizacji honorowane są zamiennie między każdym miastem z siedzibą “Maxfly”.

5.Dostawa jakość Produktów 

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 8 dni roboczych. Bilety są sprzedawane w formie przedsprzedaży co oznacza, że realizacja jest możliwa i zgodna z harmonogramem znajdującym się: (4.Zamawianie Produktów, cena, metody płatności, rezerwacje. punkt 8.)
 2. Produkt wysyłany jest do Klienta w formie wiadomości e-mail, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Produkt nie jest dostępny, Maxfly powiadomi o tym Klienta na adres e-mail oraz dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków. Jeśli niedostępne są niektóre Produkty wskazane w Zamówieniu bądź jeśli Produkt może zostać dostarczony, ale w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 1, Klient może podjąć decyzję o anulowaniu części bądź całości Zamówienia.
 4. Maxfly przewiduje możliwość wysyłek Produktów wyłącznie do odbiorców na terytorium Polski. W przypadku chęci zamówienia Produktów za granicę, należy skontaktować się z Maxfly.
 5. W przypadku uszkodzeń przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 6. Maxfly zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.
 7. W przypadku wad prawnych Produktu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

6.Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, w ciągu 14 dni od daty odebrania Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 3. Maxfly potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłając do Klienta wiadomość email na adres poczty elektronicznej.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony na adres Maxfly wskazany w definicjach Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Maxfly zwróci Konsumentowi niezwłocznie dokonane przez niego płatności, zgodnie z przepisami Ustawy.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument. Maxfly nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Maxfly dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.Reklamacje

 1. Reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości email na adres: piotrtunel@gmail.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta oraz numer Zamówienia i opis reklamacji.
 3. Maxfly rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, zawiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia na adres, z którego została wysłana reklamacja. 

8.Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez 4Extreme Piotr Makowski Przylesie 27.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji Zamówień i rozpatrywania reklamacji.
 3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania o nowych Produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Maxfly.
 4. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich przeglądania, poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być przeglądane, poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta w Serwisie.

9.Postanowienia końcowe

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się 1 przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 2. Maxfly nie przewiduje udzielenia gwarancji na Produkty ani świadczenia usług posprzedażnych. Maxfly nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2pkt. 5) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. Spory wynikające z umowy o dostarczenie Produktu będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta i Maxfly, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

 

Opublikowano: 2021-02-02 12:01:00

Edytowano: 2023-30-11 23:40:00